Το τμήμα μικροσήραγγας της Κ.ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε. εξειδικεύεται στην εγκατάσταση αγωγών με την μέθοδο της υδραυλικής προώθησης σωλήνων (pipe jacking).

Η κατασκευή μικροσήραγγας είναι μία καινοτομική τεχνική εγκατάστασης μικρής διαμέτρου υπογείων σωλήνων με υδραυλική προώθηση σωλήνων, οι οποία δεν περιλαμβάνει κατασκευή ανοιχτού ορύγματος (No Dig Technology).

Η Κ.ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε. έχει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή αγωγών (Dεσ. 600-1.200 mm) με pipe jacking, για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

 • Αποχέτευση ακαθάρτων
 • Όμβρια
 • Διαβάσεις καλωδίων

Ο εξοπλισμός που διαθέτουμε για την κατασκευή της μικροσήρραγας είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητος και διαθέτουμε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με μεγαλή εμπειρία στη διάτρηση. Επίσης, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι πλήρως τηλεχειριζόμενος από την επιφάνεια του εδάφους.

Στην μέθοδο κατασκευής υπογείων αγωγών με την μέθοδο pipe jacking, χρησιμοποιείται μηχανισμός προώθησης με ισχυρά υδραυλικά έμβολα τα οποία προωθούν ειδικά κατασκευασμένους σωλήνες εντός του εδάφους, πίσω από την κεφαλή διάτρησης, η οποία ταυτοχρόνως πραγματοποιεί τη απαιτούμενη εκσκαφή της σήραγγας.

Τα υλικά της εκσκαφής μεταφέρονται μέσω δικτύου νερού και φυγοκεντρικών αντλιών στην διάταξη διαχωρισμού, στην οποία το νερό διαχωρίζεται από τα προϊόντα εκσκαφής και επιστρέφει στο μηχάνημα διάνοιξης της σήραγγας. Η διάταξη προώθησης σωλήνων εγκαθίσταται στο φρεάτιο έναρξης. Οι υδραυλικοί κύλινδροι, αφού φτάσουν στην τελική τους θέση, μαζεύονται. Τοποθετείται η επόμενη σωλήνα εντός του φρεατίου έναρξης, εγκαθίσταται και σπρώχνεται εντός του τούνελ. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να φτάσει ο αγωγός στο φρεάτιο πέρατος.

Η μέθοδος pipe jacking προσφέρει ένα εύκαμπτο, στεγανό και πλήρως κατασκευασμένο αγωγό, καθώς η κατασκευή της σήραγγας λαμβάνει χώρα.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου Pipe Jacking

 • Πολύ μικρή ενόχληση στην κυκλοφορία οχημάτων και στον τρόπο ζωής στην περιοχή εφαρμογής της μεθόδου
 • Δυνατότητα εύκολης εφαρμογής σε εγκαταστάσεις όπου εμφανίζονται υπόγεια ύδατα
 • Εύκολη και ιδανική εγκατάσταση σωλήνων σε βάθη πάνω από 5,0m
 • Μειωμένη περιβαντολλογική επιβάρυνση
 • Μπορεί πρακτικά να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους έδαφος
 • Ευρέως χρησιμοποιούμενη σε διαβάσεις κάτω από ευαίσθητες εγκαταστάσεις
 • Συνολικό μήκος κατασκευαζόμενου αγωγού ουσιαστικά απεριόριστο
 • Ακρίβεια μεγαλύτερη των 25mm και λιγότερο εάν απαιτηθεί
 • Γρήγορη κατασκευή, και απαίτηση ολιγάριθμου εργατικού δυναμικού
MICROTUNNELING
Copyright 2008 Όμιλος ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ   |   Όροι χρήσης

Κάντε κλικ πάνω στις φωτογραφίες για να δείτε τη μεγέθυνση.
 
Ελληνικά   |   English
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ            ΕΡΓΑ
REAL ESTATE:  ΒΡΑΧΑΤΙ  |  ΛΥΓΙΑ